Algemene voorwaarden voor hoveniersbedrijf mflora

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hovenier/groenvoorziener
  Hoveniersbedrijf MFLORA
 2. Hoveniers-/groenvoorzieningswerkzaamheden
  1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  3. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
  4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever
  Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier/groenvoorziener opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder b omschreven.
 4. Opdrachtgever
  Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier/groenvoorziener opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder b omschreven.
 5. Aangenomen werk
  Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW.
 6. Vrij- of regiewerk
  Alle werkzaamheden als bedoeld onder b. welke niet zoals sub. d omschreven, tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener zijn overeengekomen.
 7. Uurloon
  De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door een persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniers/groenvoorzieningsbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht, dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Hoveniersbedrijf MFLORA.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener te zijn geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.
 2. De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is- of wordt gebracht- zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 3. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan hem worden retour gezonden.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen, dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.

Artikel 4 Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en dezelver aanvullingen en/of wijzigingen worden eerst door schriftelijke bevestiging van de hovenier/groenvoorziener voor hem bindend.

Artikel 5 Leveranties

 1. Alle leveranties welke door de hovenier/groenvoorziener geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. De hovenier/groenvoorziener staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De hovenier/groenvoorziener zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte planten of ontkieming van door hem geleverde zaden wordt door de hovenier/groenvoorziener, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde produkten.

Artikel 6 Wijzigingen van aangenomen werk

 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

Artikel 7 Transportrisico

 1. Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier/groenvoorziener, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van de hovenier/groenvoorziener de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de hovenier/groenvoorziener het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de hovenier/groenvoorziener het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde planten noodzakelijk is.
 2. Overmacht
  1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
  2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de hovenier/groenvoorziener de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
  3. Overmacht aan de zijde van de hovenier/groenvoorziener. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de hovenier/groenvoorziener tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de hovenier/groenvoorziener onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 9 Afspraken door personeel

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde, medewerkers van de hoveniers/groenvoorziener binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Oplevering

 1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier/groenvoorziener daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De hovenier/groenvoorziener is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van dehovenier/groenvoorziener, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. De hovenier/groenvoorziener vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier/groenvoorziener, zijn personeel of eventuele onderaannemers.
 3. De hovenier/groenvoorziener is voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal € 5.000,- (vijf duizend Euro) per gebeurtenis. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever trachtens de met de hovenier/groenvoorziener besloten overeenkomst is gehouden aan de hovenier/groenvoorziener te betalen.
 4. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier/groenvoorziener niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier/groenvoorziener voor aanspraken van derden jegens de hovenier/groenvoorziener indien de hovenier/groenvoorziener schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt, welke, indien deze informatie wel bij de hovenier/groenvoorziener bekent ware geweest tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 7. Indien de hovenier/groenvoorziener de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt dan is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken teneinde de schade door de leverancier vergoed te krijgen.

Artikel 12 Betalingen

 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de hovenier/groenvoorziener een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag, of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan de hovenier/groenvoorziener een rente verschuldigd zijn ter hoogte het wettelijke rentepercentage.
 3. Aan personen in dienst van de hovenier/groenvoorziener, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald

Artikel 13 Kosten in geval van niet of niet tijdige betaling

 1. Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

 1. Bij het overlijden van de hovenier/groenvoorziener, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de hovenier/groenvoorziener, voor de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt het hoveniers-/groenvoorzieningsbedrijf op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij- of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn onder curatele stelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 15 Klachten en wanprestaties

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van goederen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuur datum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van goederen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen schriftelijk te zijn ontvangen.
 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

Artikel 16 Milieu aspecten uitvoering van werkzaamheden
Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

 1. De hovenier/groenvoorziener zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval-en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
 2. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Prijswijzigingen

 1. Bij uitvoering van eenmalige werkzaamheden respectievelijk gedurende het eerste contractjaar zullen er geen prijsverhogingen kunnen plaatsvinden. Indien na het eerste contractjaar wijziging plaatsvindt in het loonkostenniveau als gevolg van CAO-wijzigingen, alsmede wijzigingen in de sociale lasten, die voor de branche gelden, dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege, verder als gevolg van wijzigingen in het kostenniveau van brandstofkosten, zullen wijzigingen plaatsvinden vanaf het moment dat de verhoging ontstaat. Ten aanzien van het kostenniveau voor brandstoffen geldt de wijziging die blijkt uit de wijzigingen in de (voorlopige) standaardprijzen voor gasolie opgesteld door de Commissie tot het verzamelen of opmaken van standaardprijzen en – lonen. De hovenier/groenvoorziener zal hiertoe schriftelijk, met een gespecificeerde, opgave verstrekken met betrekking tot de componenten welke de wijziging veroorzaken.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier/groenvoorziener, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub2, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

Artikel 20 Geschillen

 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop, zijn onderwerpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop en deze zelfde er aanvullingen en/of wijzigingen is het Nederlands Recht van toepassing

** Bij het leveren en plaatsten van kant en klare schuren en blokhutten of andere prefab tuinelementen zijn de kosten en tijd die gemoeid zijn bij het niet compleet zijn van de pakketten te verrekenen als zijnde meerwerk naar de opdrachtgever.

** Garantie op materialen aangekocht door of op verzoek van opdrachtgever geleverd en verwerkt (niet in overeenstemming met door het bedrijf uitgebrachte advies) zal niet door het hoveniersbedrijf geaccepteerd worden.

** Stelposten en of ramingen worden aan de hand van de nacalculatie in de eind factuur verrekend

** Inboet (het vervangen van dode en of niet goed aangeslagen beplanting binnen een termijn van twee maanden) uitval door verdroging en of extreme weersinvloeden zoals vorst en hevige regenval zal niet worden vergoed. Inboet geld alleen voor het nieuw aangeleverde plantmateriaal niet voor verplaatste en of hergebruikte
beplanting. Inboet geld alleen voor plantmateriaal, arbeid die gemoeid is met het verkrijgen, aanvoeren en vervangen van deze beplanting zal apart aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Arbeid uitgevoerd op basis van uren.

** Verhardingen, garantie op verzakkingen en of ongelijkmatig nazetten van straatwerk en tegelwerk voor een periode van 6 maanden na oplevering. Niet opgenomen verzakkingen en of schade toegebracht door oneigenlijk gebruik van de verharding zoals onverantwoordelijk zware belasting door te zwaar verkeer of foutief gebruik van de verharding. Weg spoelen van zand en randopsluitingen onder invloed van extreme weersinvloeden zoals vorst, zware en langdurige regenval en extreme droogte.

** Onvoorzien ondergrondse werkzaamheden, bij grond en kabelwerkzaamheden zal meerwerk voortvloeiend uit een verontreinigde bodem door obstakels zoals funderingen, wortels, puin, niet aangegeven leidingen en kabels, olietanken e.d. worden verrekend op de eindfactuur op basis van meer geleverde uren.

mflora Contact

Adres:

Nansenstraat 50
2806 HM Gouda

Telefoon:

+31 6 24 26 72 10

Openingstijden:

Ma-Vri 08:00 – 17:00